Zamknij

Terms of Use Agreement

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ O WARUNKACH UŻYTKOWANIA. POPRZEZ WEJŚCIE LUB KORZYSTANIE Z TEJ STRONY LUB POBRANIE WARFRAME® UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA ZWIĄZANIE WARUNKAMI OPISANYMI W NINIEJSZEJ UMOWIE I WSZYSTKIMI WARUNKAMI WŁĄCZONYMI PRZEZ ODNIESIENIE. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, UŻYTKOWNIK NIE MOŻE KORZYSTAĆ ZE STRONY ANI GRY.

Dziękujemy za odwiedzenie Strony Warframe®. Niniejszy dokument stanowi Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”, „Umowa”, „Dokument”) Digital Extremes Ltd. („Digital Extremes”, „DE”), które regulują dostęp Użytkownika i korzystanie ze Strony Warframe® na www.warframe.com (lub pod każdym następnym adresem URL, który może go zastąpić) i wszystkich oficjalnie powiązanych witryn i mikrostron (łącznie „Strona”), każdej gry obsługiwanej przez Digital Extremes za pośrednictwem tej Strony („Gra”) oraz wszystkie elementy, funkcje, oprogramowanie i usługi oferowane za pośrednictwem tej Strony. Strona, Gra oraz elementy, funkcje, oprogramowanie i usługi oferowane za pośrednictwem tej Strony łącznie stanowią „Użytkowanie” lub „Usługę”. Niniejszy Dokument dotyczy wszystkich klientów, gości, użytkowników Strony i Gry oraz poszczególnych i powiązanych stron („Użytkownik”, „Użytkownicy”, „Użytkownika”).

Nasza treść jest zgodna z Ustawą o ochronie prywatności dzieci w systemie online (Children Online Privacy Protection Act, COPPA) i nigdy nie będzie skierowana do dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli Użytkownik ma poniżej 13 lat, Strona i Gra nie są przeznaczone dla niego i dlatego nie może uzyskać dostępu do Strony lub Gry, chyba że rodzic lub opiekun wyraził zgodę i akceptuje niniejszą Umowę wraz ze wszystkimi obowiązującymi umowami użytkownika końcowego lub podobnymi umowami licencyjnymi w imieniu Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania ze Strony lub Gry.

1. Umowa prawna

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią umowę prawną pomiędzy Użytkownikiem i Digital Extremes. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na warunki niniejszego Dokumentu, oraz że zgadza się przestrzegać Polityki prywatności i Kodeksu postępowania zamieszczonych na Stronie lub w inny sposób dostarczonych Użytkownikowi przez DE oraz Umowy licencyjnej użytkownika końcowego („EULA”) mającej zastosowanie do Gry lub innego oprogramowania, które DE może dostarczyć w związku z Użytkowaniem/Usługą. Użytkownik niniejszym oświadcza, że posiada zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy i że nie ma żadnych zakazów wobec niego uniemożliwiających otrzymywanie usług oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej zgodnie z prawem Kanady, Stanów Zjednoczonych lub innych właściwych jurysdykcji. Użytkownik rozumie, że oferowane usługi mogą zawierać pewne oświadczenia Digital Extremes, takie jak oświadczenia dotyczące usług, wiadomości administracyjnych lub inne informacje, oraz że te oświadczenia stanowią część Użytkowania/Usługi oferowanej za pośrednictwem Strony internetowej. Użytkownik nie jest uprawniony do rezygnacji z ich otrzymywania. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na wszystkie warunki niniejszej Umowy nie może korzystać ze Strony i powiązanych z nią części, tworzyć konta użytkownika, pobrać Gry lub grać w nią. W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków przez Użytkownika możemy, według własnego uznania, usunąć konto Użytkownika i/lub podjąć działania prawne.

Należy pamiętać, że nasze zasady nie mają zastosowania do jakiejkolwiek innej witryny strony trzeciej z którą DE może połączyć się ze Strony lub Gry. Należy oddzielnie zaakceptować i przestrzegać ich poszczególnych zasad. Wszelkie informacje, które uzyskamy od Użytkownika, niezależnie od tego, czy są to dane umożliwiające identyfikację użytkownika, czy anonimowe, są regulowane naszą Polityką prywatności.

Digital Extremes może w każdej chwili wprowadzić zmiany do niniejszych Warunków użytkowania, Polityki prywatności, Kodeksu postępowania i EULA, według własnego uznania. Zmiany i modyfikacje będą skuteczne natychmiast po ich zamieszczeniu na Stronie lub w inny sposób, dostarczając ich kopie Użytkownikowi, a Użytkownik zrzeka się wszelkich praw, które może mieć do otrzymywania konkretnych powiadomień o takich zmianach lub modyfikacjach. Użytkownik zgadza się i jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy, Polityki prywatności, Kodeksu postępowania i wszelkich EULA, dzięki czemu będzie znał ich treść, ponieważ mogą one być od czasu do czasu zmieniane lub modyfikowane. Dalsze korzystanie z jakiejkolwiek części Użytkowania/Usługi przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich zmienionych lub uaktualnionych warunków. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmienione warunki musi zaprzestać korzystania z Usługi.

2. Opis Użytkowania/Usługi

Digital Extremes zapewnia zarejestrowanym użytkownikom grę internetową dla wielu graczy typu free-to-play oraz powiązane elementy, funkcje i usługi dostępne za pośrednictwem Strony, takie jak forum społecznościowe i inne obszary interaktywne. Celem uzyskania dostępu do Gry może być wymagane pobranie i zainstalowanie przez Użytkownika konkretnego oprogramowania klienckiego, a taki dostęp pociąga za sobą korzystanie ze sprzętu, oprogramowania i dostęp do Internetu (które Użytkownik uznaje za mające decydujący wpływ na wrażenia Użytkownika podczas gry). Użytkownik przyznaje, że Digital Extremes nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie związane ze sprzętem, oprogramowaniem lub dostępem do Internetu, jakością, przydatnością lub niedostępnością. Digital Extremes nie zapewnia dostępu do Internetu, a Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty związane z telefonem i dostępem do Internetu wraz z niezbędnym sprzętem oraz kosztami konserwacji, naprawy lub korekty poniesionymi w celu utrzymania łączności z serwerami.

3. Konto

Użytkownik będzie zobowiązany do utworzenia konta („Konto”) celem uzyskania dostępu do Gry oraz niektórych elementów i funkcji naszej Usługi. Użytkownik musi mieć 13 lat lub więcej, aby założyć Konto. Jeśli Użytkownik ma 13 lat lub więcej, ale poniżej 18 lat, on i jego rodzic(-e) lub opiekun mają obowiązek zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszej Umowy.

Zakładając Konto lub w inny sposób korzystając z Usługi Użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i że akceptuje Warunki użytkowania lub że ma ponad 13 lat i jego rodzic(-e) lub opiekun prawny przeczytał i akceptuje niniejsze Warunki użytkowania, a także że przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że polegamy na tym oświadczeniu, umożliwiając Użytkownikowi korzystanie z Usługi. Tylko jedna osoba może używać Konta.

Korzystając ze Strony i zakładając Konto Użytkownik akceptuje, przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Digital Extremes zbiera anonimowe dane poprzez Google Analytics™ oraz zapisuje adresy IP, nazwy domen, informacje geograficzne, statystyki i wyniki Gry, pozycje Użytkownika w rankingach oraz informacje techniczne dotyczące komputera w celu wykorzystania do anonimowej analizy statystycznej. Więcej informacji na temat wykorzystania i przekazywania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony można znaleźć w Polityce prywatności, która znajduje się tutaj.

Zakładając Konto, co wiąże się z utworzeniem unikalnej tożsamości użytkownika („Identyfikator użytkownika”) i hasła, Użytkownik zgadza się (i) podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje w wymaganych polach („Informacje o koncie”) i (ii) niezwłocznie utrzymywać i aktualizować taki Identyfikator użytkownika i Informacje o koncie użytkownika, aby były one prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.

Użytkownik, jako twórca Konta i Identyfikatora użytkownika, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Identyfikator użytkownika. Digital Extremes nie będzie tolerować obraźliwych lub obscenicznych Identyfikatorów użytkownika. Jeśli Identyfikator użytkownika narusza jakąkolwiek część niniejszych warunków, DE może natychmiast, tymczasowo lub na stałe, zakazać używania takiego Identyfikatora użytkownika, za uprzednim powiadomieniem, jak i bez takiego powiadomienia. Zakładanie alternatywnych kont będzie rozpatrywane indywidualnie i zastrzegamy sobie prawo do usuwania kont mających na celu obejście ograniczeń Gry lub Usługi w jakiejkolwiek formie, w tym oficjalnych forów Warframe.

Digital Extremes nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe użycie Konta lub Identyfikatora użytkownika. Użytkownik akceptuje wszelkie ryzyko nieuprawnionego dostępu do jego Konta i zwalnia Digital Extremes od wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem Konta lub Identyfikatora użytkownika, w tym między innymi niewłaściwym użyciem przez osobę, której Użytkownik ujawnił swoje hasło.

Należy zauważyć, że Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności i bezpieczeństwa Identyfikatora użytkownika oraz hasła, i akceptuje, że musi nas powiadomić o utracie, kradzieży lub ujawnieniu hasła nieupoważnionym osobom trzecim, lub jeśli w inny sposób może być ono zagrożone. Użytkownik całkowicie odpowiada za wszelkie działania i transakcje (w tym zakupy i płatności, stosownie do przypadku) dokonane za pośrednictwem Konta. Digital Extremes nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieautoryzowane użycie konta, w tym między innymi w przypadku kradzieży lub ujawnienia hasła osobie trzeciej. Użytkownik powinien natychmiast poinformować Digital Extremes o nieautoryzowanym użyciu Konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa w odniesieniu do Strony, Użytkowania/Usługi lub Gry znanemu Użytkownikowi poprzez wysłanie zgłoszenia do Działu wsparcia. Digital Extremes zapewnia Użytkownikowi możliwość zmiany hasła w celu zabezpieczenia Konta.

Każde Konto jest przypisane do konkretnego Użytkownika i Digital Extremes nie zezwala na przenoszenie Kont użytkowników. Zabronione jest kupno, sprzedaż, przekazywanie lub wymiana Kont oraz składanie takich ofert; wszelkie próby powyższych czynności są nieważne. Wszelkie formy dystrybucji Konta i/lub Danych dostępu przez Użytkownika (poza wyraźnie dopuszczonymi w niniejszej Umowie lub wyraźnie dozwolonymi przez Digital Extremes) mogą skutkować zawieszeniem lub usunięciem Konta.

Konto użytkownika może zostać dezaktywowane, jeśli Użytkownik nie używa Konta w okresie dwunastu miesięcy od dnia, w którym zostało ono utworzone, lub w każdym nieprzerwanym okresie dwunastu miesięcy od jego utworzenia. Jeśli Użytkownik nie używa Konta przez dwanaście lub więcej miesięcy, może ono zostać usunięte przez administratora Strony, wedle jego uznania. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail, zanim usuniemy jego Konto, chyba że usuwamy Identyfikator użytkownika za naruszenie niniejszych warunków lub w wyniku zaprzestania świadczenia Usługi. Jednak nie będziemy w żaden sposób odpowiedzialni za brak powiadomienia. Konto nie zostanie usunięte, jeśli Użytkownik poinformuje nas w ciągu pięciu dni od powiadomienia, że chce, aby jego Konto pozostało aktywne. Jeśli Użytkownik nie poinformuje nas o takim życzeniu, jego Konto może zostać trwale usunięte wraz z Identyfikatorem użytkownika, rekordami, pozycjami w rankingach i informacjami o usłudze. Należy pamiętać, że bez względu na powiadomienie, Digital Extremes zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Użytkowania/Usługi lub do zakończenia lub zawieszenia Konta użytkownika w każdej chwili, według własnego uznania, z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny.

Użytkownik może usunąć swoje Konto w każdej chwili, z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny, wysyłając zgłoszenie do Działu wsparcia Digital Extremes.

4. Ograniczona licencja na użytkowanie

Digital Extremes udziela wszystkim osobom, które pomyślnie założyły konto Warframe i które mogą uzyskać dostęp do naszego oprogramowania, niewyłącznej, odwołalnej licencji na korzystanie z oprogramowania Gry wyłącznie do użytku osobistego. Zgodnie z tą Ograniczoną licencją na korzystanie z Usług Użytkownikowi nie wolno przenosić, sprzedawać, wymieniać, kopiować, publikować, rozpowszechniać lub przenosić żadnej Treści, która pochodzi z oprogramowania, Gry i Strony („Własność”). Własność jest przeznaczona wyłącznie do celów indywidualnych i rozrywkowych, z których wszystkie są niekomercyjne. Użytkownik musi przestrzegać niniejszej polityki, chyba że Digital Extremes uzgodni inaczej. Niezastosowanie się do tej zasady spowoduje konsekwencje obejmujące między innymi usunięcie konta lub podjęcie działań prawnych. Uzyskując dostęp do Własności, automatycznie zakładamy, że Użytkownik przeczytał i akceptuje niniejsze warunki wraz z Umową licencyjną użytkownika końcowego mającą zastosowanie do Gry oraz Polityką prywatności.

5. Treści Użytkownika

Usługa może obejmować fora dyskusyjne, czaty, opinie użytkowników, funkcje wiadomości, komentarze i inne obszary lub usługi interaktywne („Obszary interaktywne”), w których Użytkownik/Użytkownicy tworzą, zamieszczają, wysyłają lub przechowują dowolne treści, wiadomości, materiały, dane, informacje, teksty, muzykę, dźwięk, zdjęcia, wideo, grafikę, kod lub inne elementy lub materiały na lub za pośrednictwem Strony („Treści użytkownika”). Treści użytkownika zamieszczane na Stronie są publicznie dostępne i nie są poufne, oraz stają się wyłączną własnością Digital Extremes. DE zdecydowanie zaleca, aby Użytkownik nie zamieszczał żadnych informacji osobistych o sobie lub innych osobach na lub za pośrednictwem Strony. W związku z korzystaniem z Usługi Użytkownik przenosi niniejszym i ceduje na Digital Extremes wszelkie prawa, tytuły i udziały w i do Treści użytkownika, które są przez niego tworzone, zamieszczane, przechowywane lub przesyłane na lub za pośrednictwem Strony, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do nich, a Digital Extremes ma prawo do nieograniczonego używania, rozpowszechniania i innego wykorzystywania takich Treści użytkownika do jakiegokolwiek celu handlowego lub innego, bez potwierdzenia ani wynagrodzenia dla Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika, które zamieszcza oraz za korzystanie przez niego z takich Obszarów interaktywnych.

Użytkownik zgadza się nie zamieszczać, przekazywać do, przesyłać, rozpowszechniać, przechowywać, tworzyć lub w inny sposób publikować za pośrednictwem Strony któregokolwiek z następujących:

a. Treści użytkownika, które są niezgodne z prawem, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, sprośne, sugestywne, nękające, grożące, naruszające prywatność lub prawa do prywatności, obraźliwe, prowokujące, nieuczciwe lub w inny sposób niewłaściwe;

b. Treści użytkownika, które stanowią, zachęcają lub zawierają instrukcje dla przestępstwa, naruszenia praw jakichkolwiek osób, lub które w przeciwnym razie tworzyłaby zobowiązanie lub naruszałaby lokalne, stanowe, krajowego lub międzynarodowe przepisy prawa;

c. Treści użytkownika, które mogą naruszać jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności jakiejkolwiek osoby. Poprzez opublikowanie Treści użytkownika oświadcza on i gwarantuje, że posiada legalne prawo do rozpowszechniania i powielania takiej Treści użytkownika

d. Treści użytkownika, które personifikują jakąkolwiek osobę lub podmiot, lub w inny sposób niewłaściwie odzwierciedlają powiązanie Użytkownika z osobą lub z podmiotem;

e. niezamawiane promocje, kampanie polityczne, reklamy lub pozyskiwanie;

f. prywatne informacje jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym między innymi adresy, numery telefonów, adresy e-mail, numery ubezpieczenia społecznego i numery kart kredytowych;

g. wirusy, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, destrukcyjne i niszczące pliki; oraz

h. Treści użytkownika, które naruszają Kodeks postępowania lub, w wyłącznej opinii Digital Extremes, są niedopuszczalne lub które ograniczają lub utrudniają dowolnej innej osobie korzystanie lub użytkowanie Obszarów interaktywnych lub Strony, lub które mogą narazić Digital Extremes lub jej Użytkowników na jakiekolwiek szkody lub odpowiedzialność wszelkiego rodzaju.

Digital Extremes nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wszelkie Treści użytkownika zamieszczone, przechowywane lub przekazywane przez Użytkownika lub dowolną osobę trzecią, lub za jakiekolwiek straty lub szkody z nią związane. Digital Extremes nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zniesławienia, oszczerstwa, pomówienia, zaniechania, kłamstwa, treści obsceniczne, pornograficzne lub bluźnierstwa, które Użytkownik może napotkać. Użytkownik korzysta z Obszarów interaktywnych na własne ryzyko. Jako dostawca usług interaktywnych Digital Extremes nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, oświadczenia lub Treści użytkownika przekazane przez Użytkowników na dowolnym forum publicznym, osobistej stronie domowej lub w innym Obszarze interaktywnym. Pomimo, że Digital Extremes nie ma obowiązku sprawdzania, edytowania lub kontrolowania Treści użytkownika zamieszczanych w dowolnym Obszarze interaktywnym, Digital Extremes zastrzega sobie prawo i może w każdej chwili, wedle własnego uznania, usuwać, sprawdzać lub edytować Treści użytkownika zamieszczane lub przechowywane na Stronie z dowolnej przyczyny, bez uprzedniego powiadomienia, a Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych i zastępowanie wszelkich Treści użytkownika, które zamieszcza lub przechowuje na Stronie wyłącznie na własny koszt. Jakiekolwiek użycie Obszarów interaktywnych lub innych części Strony z naruszeniem powyższego narusza niniejsze Warunki użytkowania i może spowodować, między innymi, rozwiązanie lub zawieszenie praw do korzystania z Obszarów interaktywnych i/lub Strony.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (a) jest właścicielem i kontroluje wszystkie prawa do zamieszczonych Treści użytkownika lub w inny sposób ma prawo zamieszczać takie Treści użytkownika na Stronie; (b) Treści użytkownika są dokładne i nie wprowadzają w błąd; oraz (c) wykorzystywanie i zamieszczanie dostarczanych Treści użytkownika nie narusza niniejszych Warunków użytkowania lub Kodeksu postępowania i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub powodować szkody dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich należności licencyjnych, opłat, odszkodowań i innych kwot wynikających z naruszenia tego prawa lub jakiejkolwiek innej szkody, wynikającej z jakiejkolwiek dostarczanej Treści użytkownika.

6. Monitoring

Użytkownik rozumie i zgadza się, że podczas komunikowania się z innymi graczami w ramach Gry i wykorzystywania wszelkich interaktywnych funkcji dostępnych na Stronie, takich jak komunikatory, fora czy czaty, takie komunikaty i publikacje są przesyłane za pośrednictwem serwerów Digital Extremes, i DE może, ale nie jest zobowiązane, monitorować wszystkie takie wiadomości i publikacje, w tym komunikaty oznaczone jako „prywatne”. Użytkownik akceptuje, że nie ma żadnych oczekiwań w zakresie prywatności w odniesieniu do takich komunikatów lub publikacji, i wyraźnie wyraża zgodę na takie monitorowanie.

7. Linki i hiperlinki

Strona i/lub Usługa może zawierać linki do witryn zarządzanych przez inne osoby. Digital Extremes udostępnia je jako udogodnienie; inni Użytkownicy mogą zamieszczać je w ramach stworzonych przez siebie Treści. Użytkownik korzysta z tych linków i zewnętrznych stron na własną odpowiedzialność. Takie strony nie są pod kontrolą Digital Extremes i DE nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na takich stronach. Linki umieszczone na Stronie nie oznaczają, że Digital Extremes popiera informacje lub materiały, które znajdują się na stronach osób trzecich. Digital Extremes nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostęp i korzystanie z takich stron internetowych.

Udzielamy ograniczonego, niewyłącznego prawa do utworzenia hiperlinku tekstowego do Strony w celach niekomercyjnych, pod warunkiem że taki link nie będzie pokazywał Digital Extreme lub jakiegokolwiek jej produkty i usługi w fałszywy, wprowadzający w błąd, zwodniczy, uwłaczający lub jakikolwiek zniesławiający sposób i pod warunkiem, że strona linkująca nie zawiera jakichkolwiek materiałów dla dorosłych lub nielegalnych lub jakiegokolwiek materiału, który jest obraźliwy, nękający lub w jakikolwiek inny sposób podlega dyskusji. To ograniczone prawo podlega odwołaniu w każdej chwili. Zabrania się używania logo Digital Extremes lub jakiejkolwiek innej grafiki stanowiącej własność Digital Extremes do tworzenia linków do tej Strony, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ze strony Digital Extremes. Ponadto, zabronione jest używanie, kadrowanie lub wykorzystanie techniki kadrowania do wyodrębniania jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych informacji stanowiących własność Digital Extremes, w tym znajdujących się na Stronie zdjęć, treści jakiegokolwiek tekstu lub układu/projektu dowolnej strony lub formularza umieszczonego na Stronie bez pisemnej zgody DE. Z wyjątkiem, jak wspomniano powyżej, Użytkownik nie posiada żadnych praw lub licencji przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób do jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub prawa własności Digital Extremes lub osób trzecich.

8. Aktualizacje i modyfikacje

Digital Extremes zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany, modyfikacji, dodawania, uzupełniania lub usuwania pewnych postanowień niniejszej Umowy, w miarę rozwoju Własności; pod warunkiem jednak, że istotne zmiany niniejszej Umowy nie będą stosowane z mocą wsteczną. Takie zmiany będą wiążące za uprzednim powiadomieniem Użytkownika, jak i bez takiego powiadomienia. Aktualna wersja niniejszej Umowy jest dostępna do przejrzenia po kliknięciu linku „Warunki użytkowania” znajdującego się na dole Strony. Użytkownik jest zobowiązany do okresowego monitorowania zmian w niniejszej Umowie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgodny na jakiekolwiek przyszłe zmiany niniejszej Umowy lub zmiany takie spowodują, że Użytkownik przestanie spełniać warunki Umowy, Użytkownik musi rozwiązać niniejszą Umowę i niezwłocznie zaprzestać korzystania z Własności. Dalsze korzystanie z jakiejkolwiek Własności po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmian do niniejszej Umowy stanowi całkowitą i nieodwołalną akceptację przez Użytkownika wszelkich tego typu zmian. Należy pamiętać, że Digital Extremes może również w każdej chwili wprowadzać zmiany do innych polityk, w tym EULA i Polityki prywatności, a nowe wersje zostaną udostępnione na Stronie. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik nie zgadza się na którąkolwiek część obowiązującej wówczas wersji danej polityki Digital Extremes, w tym między innymi niniejszej Umowy, należy natychmiast zaprzestać korzystania z Własności.

9. Opłaty

Digital Extremes może pobierać opłaty za dostęp i nabywanie pewnych elementów gry lub uczestniczenie w działaniach związanych z Grą na Stronie. DE może zezwolić na zakup „waluty” w grze, która może być stosowana do nabywania przedmiotów lub działań w grze („Platyna”). WSZELKA OBOWIĄZUJĄCA PLATYNA, OPŁATY I INNE KOSZTY SĄ PŁATNE Z GÓRY, NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI I SĄ NIEZBYWALNE, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZ PODANIA PRZYCZYNY. PLATYNA NIE MA WARTOŚĆ PIENIĘŻNEJ I NIE MOŻNA JEJ WYMIENIĆ NA GOTÓWKĘ. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE ZAKUPY NA JEGO KONCIE, NAWET TE WYKONANE BEZ JEGO POZWOLENIA. Użytkownik akceptuje, że jest zobowiązany do podawania dokładnych i pełnych informacji dotyczących płatności na rzecz zewnętrznych dostawców usług płatniczych wykorzystywanych przez Digital Extremes do zakupu Platyny lub innych płatnych czynności na Stronie lub w Grze. Użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie opłaty i należne podatki poniesione przez Użytkownika lub osobę korzystającą z Konta zarejestrowanego na Użytkownika. Digital Extremes może w każdej chwili zmienić ceny związane z Grą lub z dowolnym jej elementem. Wszelkie opłaty dokonywane są zgodnie z warunkami płatności aktualnymi w momencie dokonywania płatności. Digital Extremes może od czasu do czasu modyfikować, zmieniać lub poprawiać opłaty oraz metody pobierania płatności. Tego typu zmiany zaczynają obowiązywać niezwłocznie po ogłoszeniu w niniejszej Umowie lub na Stronie lub w Grze. Jeżeli istnieje spór dotyczący uiszczania opłat na rzecz Digital Extremes, Konto użytkownika może zostać zamknięte bez ostrzeżenia lub powiadomienia wedle wyłącznego uznania Digital Extremes.

10. Przerwa w Użytkowaniu/Usłudze

a. Digital Extremes zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w Użytkowaniu/Usłudze, zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w inny sposób, za uprzednim powiadomieniem, jak i bez takiego powiadomienia, w celu przeprowadzenia konserwacji. Użytkownik akceptuje, że DE nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w Użytkowaniu/Usłudze, opóźnienia lub niewykonania wynikającego z dowolnych przyczyn.

b. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Użytkowanie/Usługa może być przerwana z przyczyn niezależnych od Digital Extremes, i że DE nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie w stanie uzyskać dostęp do Usługi lub Konta zgodnie ze swoim życzeniem. Digital Extremes nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w Użytkowaniu/Usłudze, opóźnieniu lub niewykonaniu wynikającym z jakiejkolwiek przyczyny.

c. Digital Extremes ma prawo, w dowolnym czasie i bez względu na przyczynę, zmienić i/lub wyeliminować dowolny aspekt/dowolne aspekty korzystania z Usługi, jakie uzna za stosowne.

d. Digital Extremes nie jest zobowiązane do refundacji całości lub jakiejkolwiek części opłaty za Konto (jeśli istnieje), z powodu przerwy w Użytkowaniu/Usłudze ze względu na jakiekolwiek okoliczności opisane w podpunkcie (a) lub (b).

11. Zamknięcie Konta

DIGITAL EXTREMES MOŻE W KAŻDEJ CHWILI ZAWIESIĆ, ZAMKNĄĆ, ZMODYFIKOWAĆ, ZABLOKOWAĆ DOSTĘP DO LUB USUNĄĆ USŁUGĘ LUB DOWOLNE KONTO Z PODANIEM PRZYCZYNY LUB BEZ PODANIA PRZYCZYNY, ZA UPRZEDNIM POWIADOMIENIEM LUB BEZ TAKIEGO POWIADOMIENIA.

Digital Extremes może, według własnego uznania, wydawać ostrzeżenia oraz tymczasowo zawieszać i trwale zamykać Konta za naruszenia ze strony Użytkownika. Digital Extremes zachowuje wyłączne uznanie co do tego, kiedy i w jaki sposób Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie, nakładana jest kara i/lub podejmowane są działania dyscyplinarne. Podejmując decyzję, DE bierze pod uwagę powagę naruszenia oraz liczbę wykroczeń, jednak każda decyzja powinna podlegać wyłącznej ocenie DE. Niezależnie od powyższego, Digital Extremes zawsze zachowuje prawo do zamknięcia lub zawieszenia Konta użytkownika w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyny, z lub bez jakichkolwiek ostrzeżeń oraz za uprzednim powiadomieniem, jak i bez takiego powiadomienia.

Dla uniknięcia wątpliwości Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że DE może według swojego wyłącznego uznania zamknąć jego Konta, nawet jeśli pozostają na nim kredyty. Jeśli zdaniem Użytkownika on lub jego Konto zostało niesłusznie ostrzeżone lub ukarane, na adres: support@warframe.com należy wysłać wiadomość zawierającą szczegółowe wyjaśnienie.

Użytkownik może w każdej chwili zamknąć lub anulować Konto, przesyłając powiadomienia do Digital Extremes. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że anulowanie jego Identyfikatora użytkownika jest jedynym prawem i środkiem prawnym w odniesieniu do sporu, w tym między innymi jakimkolwiek odnoszącym się lub wynikającym z: (i) jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy lub wykonania lub zastosowania przez DE niniejszej Umowy; (ii) Treści użytkownika; (iii) możliwości dostępu i/lub korzystania z Usługi lub Strony; lub (iv) kwoty lub rodzaju opłat, dopłat, stosownych podatków, metod płatności lub zmian w opłatach, należnych podatkach, dopłatach i metodach płatności.

W przypadku zamknięcia lub anulowania Konta użytkownika z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyny, nie gwarantujemy żadnej refundacji kosztów, ani przyznania Użytkownikowi jakiegokolwiek czasu internetowego lub innego kredytu (np. punktów w grze internetowej) lub wymiany na gotówkę lub innej formy zwrotu, a Użytkownik nie będzie miał dalszego dostępu do Konta. Wszelkie nierozstrzygnięte spory muszą zostać rozwiązane zanim Digital Extremes pozwoli Użytkownikowi na ponowną rejestrację.

12. Zwolnienie z odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZWOLNIĆ DIGITAL EXTREMES Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYNAGRODZI JEJ WSZELKIE STRATY Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, PROCESÓW, ODSZKODOWAŃ, STRAT, NALEŻNOŚCI I KOSZTÓW (W TYM KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ), KTÓRE WYNIKAJĄ, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, LUB ZOSTAŁY SPOWODOWANE W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYWANIEM WŁASNOŚCI LUB NARUSZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA KTÓREGOKOLWIEK POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, EULA LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI. Digital Extremes zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej kontroli nad sprawą oraz ochrony interesów, która w innym przypadku podlegałaby pod niniejszą klauzulę indemnifikacyjną, na własny koszt i wedle własnego uznania. Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z Digital Extremes w dochodzeniu odpowiedzialności.

13. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE:

a. UŻYTKOWANIE/USŁUGA, GRA, STRONA ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY W NICH ZAWARTE SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH. DIGITAL EXTREMES I JEJ DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PARTNERZY I LICENCJODAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WŁAŚNOŚCI ORAZ NIENARUSZALNOŚCI DOTYCZĄCEJ UŻYTKOWANIA/USŁUGI, GRY I STRONY, W TYM WSZELKICH INFORMACJI, TREŚCI I MATERIAŁÓW W NIECH ZAWARTYCH. DIGITAL EXTREMES NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWANIE/USŁUGA, GRA, STRONA LUB WSZELKIE MATERIAŁY W NICH ZAWARTE SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, RZETELNE, DOSTĘPNE, AKTUALNE LUB POZBAWIONE BŁĘDÓW. DIGITAL EXTREMES TAKŻE NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE GRA, STRONA LUB JEJ SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW ORAZ INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

b. DIGITAL EXTREMES I JEJ DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PARTNERZY I LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE (I) USŁUGA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (II) DZIAŁANIE STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE I BEZ BŁĘDÓW; LUB (III) ŻE WSZELKIE BŁĘDY OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ USUNIĘTE.

c. PODCZAS GDY DIGITAL EXTREMES STARA SIĘ, ABY DOSTĘP I KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUGI BYŁO BEZPIECZNE, DIGITAL EXTREMES NIE MOŻE ODPOWIADAĆ I NIE ODPOWIADA, ANI NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA LUB JEJ SERWER JEST/SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW; Z TEGO POWODU UŻYTKOWNIK POWINIEN UŻYWAĆ UZNANYCH PROGRAMÓW ANTYWIRUSOWYCH W CELU USUNIĘCIA I UNIESZKODLIWIENIA WIRUSÓW PODCZAS POBIERANIA. KAŻDY MATERIAŁ POBRANY LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANY PRZEZ WYKORZYSTANIE STRONY POBIERANY JEST NA WŁASNE RYZYKO I WEDLE WŁASNEGO UZNANIA UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO UŻYTKOWNIKA LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU POBRANIA TAKIEGO MATERIAŁU.

d. NIEWIELKI ODSETEK UŻYTKOWNIKÓW MOŻE DOŚWIADCZYĆ NAPADÓW PADACZKOWYCH PO EKSPOZYCJI NA PEWNE JASNE WZORCE LUB TŁA NA EKRANIE KOMPUTERA LUB PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY LUB USŁUGI. NIEKTÓRE WARUNKI MOGĄ WYWOŁYWAĆ WCZEŚNIEJ NIEWYKRYTE SYMPTOMY PADACZKOWE NAWET U UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY NIE MAJĄ HISTORII WCZEŚNIEJSZYCH NAPADÓW LUB EPILEPSJI. JEŚLI UŻYTKOWNIK LUB KTOŚ Z RODZINY, CIERPI NA EPILEPSJĘ, NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUGI. NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z USŁUGI I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM, JEŚLI WYSTĄPI KTÓRYKOLWIEK Z PONIŻSZYCH OBJAWÓW: ZAWROTY GŁOWY, ZABURZENIA WZROKU, DRGANIA OCZU LUB MIĘŚNI, UTRATA ŚWIADOMOŚCI, DEZORIENTACJA, JAKIEKOLWIEK MIMOWOLNE RUCHY LUB SKURCZE.

e. ODNIESIENIE DO JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, PROCESÓW LUB INNYCH INFORMACJI POPRZED NAZWĘ HANDLOWĄ, ZNAK TOWAROWY, PRODUCENTA, DOSTAWCĘ LUB W INNY SPOSÓB NIE STANOWI ANI NIE IMPLIKUJE UZNANIA, SPONSOROWANIA LUB REKOMENDOWANIA PRZEZ DIGITAL EXTREMES.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU, I BEZ WZGLĘDU NA REŻIM ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWY, Z DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIE), ODPOWIEDZIALNOŚCI PEŁNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ, DIGITAL EXTREMES NIE JEST ODPOWIEDZIALNE WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WSZELKIEGO RODZAJU KARY (W TYM MIĘDZY INNNYMI ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB UTRACONE ZYSKI), A TAKŻE ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA WSZELKIEGO RODZAJU (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZESTOJU PRACY, AWARII LUB USZKODZENIA KOMPUTERA LUB INNYCH KOMERCYJNYCH SZKÓD LUB STRAT) ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYWANIEM WŁASNOŚCI, NAWET GDYBY DIGITAL EXTREMES WIEDZIAŁO LUB POWINNO WIEDZIEĆ O RYZYKU POWSTANIA TAKICH SZKÓD. DIGITAL EXTREMES NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNE ZA SZKODY PRZEWYŻSZAJĄCE KWOTY ZAPŁACONE DIGITAL EXTREMES PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z TRANSAKCJAMI W GRZE, JEŚLI W OGÓLE, W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH MOMENT POWSTANIA PODSTAWY POWÓDZTWA.

Ponieważ niektóre kraje lub systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za straty wynikowe lub przypadkowe, w takich krajach lub jurysdykcjach odpowiedzialność Digital Extremes będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

15. Rozwiązanie umowy

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem i Digital Extremes dotyczącego Strony, Gry i przedmiotu Umowy, i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia między Użytkownikiem i Digital Extremes, z zastrzeżeniem, że niniejsza Umowa nie wyłącza zastosowania EULA lub Polityki prywatności.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ POWYŻSZE WARUNKI UMOWY UŻYTKOWANIA I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO Z JAKICHKOLWIEK WŁASNOŚCI STANOWI ZGODĘ NA ZWIĄZANIE WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.