UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Aktualizacja: 4 stycznia 2013 r.

Warframe® („Gra”) jest grą komputerową typu free-to-play opracowaną i utrzymywaną przez Digital Extremes Ltd. W niniejszej umowie „Digital Extremes” lub „DE” oznacza Digital Extremes Ltd., Ontario, Canada Corporation; „Użytkownik” i „Użytkownika” oznacza użytkownika komputera, na którym Gra zostanie lub została zainstalowana.

PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (NINIEJSZA „EULA” LUB „UMOWA LICENCYJNA”) PRZED KLIKNIĘCIEM PRZYCISKU „ZGADZAM SIĘ”. POBIERAJĄC GRĘ I KLIKAJĄC PRZYCISK „ZGADZAM SIĘ” LUB KORZYSTAJĄC Z GRY LUB INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE KLIENTA GRY („OPROGRAMOWANIE”), UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ JAK KAŻDĄ INNĄ PISEMNĄ UMOWĄ PODPISANĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, UŻYTKOWNIK POWINIEN KLIKNĄĆ PRZYCISK „NIE ZGADZAM SIĘ”, KTÓRY OZNACZA BRAK AKCEPTACJI WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. W TAKIM PRZYPADKU UŻYTKOWNIK NIE MOŻE ZAINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA. ZAWIERAJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ (NAWET JEŚLI ZAWIERA NINIEJSZĄ UMOWĘ W IMIENIU UPOWAŻNIONEGO UŻYTKOWNIKA, KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 18 LAT) I POSIADA ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ DO ZAWARCIA UMOWY WEDŁUG PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W MIEJSCU JEGO ZAMIESZKANIA.

DIGITAL EXTREMES MOŻE W KAŻDEJ CHWILI, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, ZMIENIĆ, UZUPEŁNIĆ LUB ZMODYFIKOWAĆ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY POPRZEZ AKTUALIZACJĘ I MODERNIZACJĘ OPROGRAMOWANIA PO WCZEŚNIEJSZYM POWIADOMIENIU UŻYTKOWNIKA O ZMIANACH W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: Digital Extremes zamieści poprawioną wersję niniejszej Umowy na stronie: www.warframe.com oraz może powiadomić Użytkownika w inny sposób, według uznania DE. Jeśli jakiekolwiek przyszłe zmiany do niniejszej Umowy są nie do przyjęcia lub wykluczają możliwość dalszego przestrzegania postanowień niniejszej Umowy, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę zgodnie z punktem 7 poniżej. Zainstalowanie i korzystanie z dowolnej aktualizacji, modernizacji lub modyfikacji Oprogramowania Digital Extremes, bądź dalsze korzystanie z Oprogramowania po zamieszczeniu powiadomienia o wprowadzeniu zmian do niniejszej Umowy będzie traktowane jako zgoda na wszelkie wprowadzane zmiany. Digital Extremes może w dowolnym momencie zmienić, zmodyfikować, zawiesić lub przerwać dowolny aspekt Oprogramowania. Digital Extremes może także wprowadzić ograniczenia niektórych funkcji lub ograniczyć dostęp Użytkownika do części bądź do całego Oprogramowania, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia lub bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Użytkownik nie osiąga żadnych korzyści, pieniężnych lub innych, z żadnego elementu ani z treści zawartych w Oprogramowaniu.

1. OGRANICZONA LICENCJA NA UŻYTKOWANIE

Jeżeli Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszej Umowy licencyjnej może zainstalować Oprogramowanie na swoim komputerze zakładając Konto użytkownika i uzyskując dostęp do niego („Usługa”) w celu rozpoczęcia Gry. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy licencyjnej oraz ich akceptacji przez Użytkownika, DE niniejszym udziela Użytkownikowi, a Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na ograniczoną i niewyłączną licencję, która obejmuje prawo do (a) zainstalowania Oprogramowania na jednym lub kilku komputerach znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą Użytkownika, oraz (b) korzystanie z Oprogramowania w połączeniu z Usługą wyłącznie w celach niekomercyjnych i rozrywkowych. Korzystanie z Oprogramowania podlega postanowieniom niniejszej Umowy licencyjnej oraz Umowy o warunkach użytkowania („Warunki użytkowania”). Przed korzystaniem z Konta użytkownika (zwanego dalej „Kontem”) do grania w Grę, Użytkownik musi zaakceptować obydwie te Umowy.

2. RESTRYKCJE I OGRANICZENIA LICENCJI

Ograniczona i osobista licencja na użytkowanie przyznana Użytkownikowi w punkcie 1 podlega następującym restrykcjom i ograniczeniom, jak również wszelkim innym warunkom niniejszej Umowy (zwanym łącznie „Ograniczeniami licencji”). Użytkownik zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie będzie:

a. sprzedawać, udzielać sublicencji, cedować, wynajmować, wypożyczać lub w inny sposób przenosić Oprogramowanie, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej Umowy;

b. korzystać z inżynierii wstecznej, dekompilować, deasemblować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego lub danych gry z Oprogramowania lub redukować Oprogramowania do formy czytelnej dla człowieka, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie działania są wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa;

c. kopiować, sporządzać kserokopii lub reprodukować Oprogramowania, w całości lub w części; jednak z zastrzeżeniem, że Użytkownik może utworzyć jedną (1) kopię Oprogramowania i instrukcji Gry wyłącznie dla własnych archiwalnych potrzeb;

d. modyfikować, tłumaczyć lub tworzyć dzieł pochodnych opartych na lub wykorzystujących Oprogramowanie, Usługę lub doświadczenie zdobyte w Oprogramowaniu, lub jakąkolwiek jego część;

e. usuwać ani modyfikować praw autorskich lub innych praw własności zawartych w lub odnoszących się do Oprogramowania, Usługi lub doświadczenia zdobytego w Grze, lub jakiejkolwiek jej części;

f. stosować cheatów, automatycznego oprogramowania (boty), haków, modów lub innego nieautoryzowanego oprogramowania, narzędzi lub treści pochodzącej od osób trzecich, zaprojektowanych w celu modyfikowania Oprogramowania, Usługi lub doświadczenia zdobytego w Grze;

g. wykorzystywać Oprogramowania, Usługi, doświadczenia zdobytego w Grze, lub jakiejkolwiek jego części, w jakichkolwiek celach komercyjnych, co obejmuje bez ograniczeń (i) korzystanie z Gry w kafejkach internetowych, centrach gier komputerowych lub na wszelkich innych serwerach opartych o lokalizację bez wyraźnej pisemnej zgody Digital Extremes, (ii) gromadzenie walut, przedmiotów bądź zasobów używanych w Grze w celu sprzedawania poza obrębem Oprogramowania, lub (c) świadczenie poza obrębem Oprogramowania usług właściwych dla gry w zamian za opłatę (np. podnoszenie poziomu mocy i podobne czynności);

h. stosować nieautoryzowanego oprogramowania pochodzącego od osób trzecich, które przechwytuje, wydobywa lub w inny sposób gromadzi informacje z, w ramach lub za pośrednictwem Oprogramowania lub Usługi, co obejmuje bez ograniczeń wszelkie oprogramowania, które odczytują obszary pamięci RAM wykorzystywane przez Oprogramowanie w celu przechowywania informacji o postaci, przedmiotach właściwych dla gry lub środowisku Oprogramowania, przy czym Digital Extremes może, według własnego uznania, zezwolić na korzystanie z niektórych interfejsów Użytkownika, pochodzących od osób trzecich;

i. modyfikować lub umożliwiać bądź powodować modyfikację plików będących częścią Oprogramowania w jakikolwiek sposób bez wyraźnego pisemnego zezwolenia Digital Extremes w każdym przypadku;

j. udostępniać, świadczyć lub rozwijać usługi matchmaking (doboru przeciwników o podobnych umiejętnościach) na potrzeby Oprogramowania lub Usługi, ani w dowolny sposób i w dowolnym celu przechwytywać, emulować lub przekierowywać protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych przez Digital Extremes, co obejmuje bez ograniczeń nieuprawnioną grę przez Internet, grę w sieci lub jako część sieci dostarczających treści elektroniczne bez uzyskania zezwolenia;

k. ułatwiać, tworzyć ani bez pozwolenia utrzymywać połączenia z Oprogramowaniem lub Usługą, w tym bez ograniczeń: (i) wszelkich połączeń z nieautoryzowanymi serwerami, które emulują lub podejmują próby emulacji Usługi, oraz (ii) wszelkich połączeń przy użyciu programów bądź narzędzi, których stosowanie nie zostało wyraźnie zatwierdzone przez Digital Extremes na piśmie w każdym przypadku;

l. tworzyć innego oprogramowania lub treści, która zawiera Oprogramowanie lub Usługę lub jakiejkolwiek jego części; lub

m. sprzedawać, ustanawiać zabezpieczenia w postaci Oprogramowania na rzecz osób trzecich lub przekazywać osobom trzecim powielone wersje Oprogramowania w sposób, który nie został wyraźnie określony w niniejszej Umowie, albo wypożyczać, wynajmować lub udzielać licencji osobom trzecim na korzystanie z niego.

3. Prawa autorskie, znaki towarowe i prawa własności

a. Warframe® i niektóre związane z nim nazwy i logotypy to zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe, znaki usługowe i/lub nazwy handlowe Digital Extremes. Te i wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe wykorzystane w lub w związku z Oprogramowaniem („Znaki”) to prawa majątkowe należące do Digital Extremes lub jej licencjodawców.

b. Wszelkie prawa i tytuły do Oprogramowania, Gry, Usługi, Strony, Konta użytkownika oraz wszelka treść w nich zawarta (w tym bez ograniczeń do Kont, kodu komputerowego, tytułów, przedmiotów, artefaktów, postaci, nazw postaci, miejsc, nazw miejsc, historii, fabuł, dialogów, sloganów, dzieł sztuki, grafiki, projektów budynków lub krajobrazu, animacji, dźwięków, kompozycji i nagrań, efektów audiowizualnych, podobieństwa postaci i sposobów działania) stanowią własność Digital Extremes lub jej licencjodawców. Oprogramowanie może zawierać materiały licencjonowane, będące własnością osób trzecich, zaś w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy licencjodawcy tych materiałów mogą dochodzić swoich praw. Oprogramowanie, Gra i ich treści chronią międzynarodowe prawa własności intelektualnej Kanady i Stanów Zjednoczonych i inne przepisy prawa. Digital Extremes i jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, w związku z Oprogramowaniem i Grą, obejmujące bez ograniczeń, wyłączne prawo do tworzenia dzieł pochodnych z nich wynikających i zgadzają się, że nie będą tworzyć żadnych dzieł autorskich opartych na Grze, z wyjątkiem wyraźnie dozwolonym przez Digital Extremes. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie osiąga żadnych korzyści, pieniężnych lub innych, z żadnego elementu ani treści zawartych w Grze. Ponadto, Użytkownik akceptuje i potwierdza, że nie posiada żadnych praw własności lub innych do swojego Konta, oraz że wszelkie prawa do Konta będą zawsze należeć do i przysługiwać Digital Extremes.

4. Zgoda na monitorowanie

W czasie korzystania z Oprogramowania Digital Extremes może monitorować użytkowanie i odtwarzanie Oprogramowania i zbierać dane dotyczące jego użytkowania i odtwarzania zgodnie z Polityką prywatności Digital Extreme dostępną na stronie: www.warframe.com. Dodatkowo, pamięć operacyjna (RAM) komputera Użytkownika może być monitorowana przez to Oprogramowanie w poszukiwaniu niedozwolonych programów osób trzecich, które wchodzą w interakcję z Oprogramowaniem. „Niedozwolony program osób trzecich” użyty w niniejszej Umowie to dowolne oprogramowania osób trzecich zakazane na podstawie punktu 2. W przypadku gdy Oprogramowanie wykryje niedozwolony program osoby trzeciej, taka informacja może zostać przekazana Digital Extremes, w tym między innymi nazwa Konta użytkownika, szczegóły o wykrytym niedozwolonym programie osoby trzeciej oraz czas i data jego wykrycia. Digital Extremes może skorzystać z niektórych lub wszystkich praw wynikających z niniejszej Umowy, za wcześniejszym powiadomieniem Użytkownika lub bez takiego powiadomienia, w tym między innymi wypowiedzenie niniejszej Umowy i prawo Użytkownika do dalszego korzystania z Oprogramowania.

5. Łatki i aktualizacje

Digital Extremes może udostępniać lub dostarczać łatki, aktualizacje i modyfikacje do Gry, które Użytkownik powinien zainstalować, aby mógł kontynuować Grę. Digital Extremes może zdalnie aktualizować Grę, w tym między innymi Oprogramowanie klienta gry znajdujące się na komputerze Użytkownika, bez powiadomienia Użytkownika, a Użytkownik niniejszym udziela Digital Extremes zgody na udostępnienie i zainstalowanie takich łatek, aktualizacji i modyfikacji.

6. Czas trwania usług online

Oprogramowanie jest grą online rozgrywaną w Internecie za pomocą Usługi zapewnionej przez Digital Extremes. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Digital Extremes zapewnia Usługę według własnego uznania i może w każdej chwili, z dowolnego powodu lub bez powodu, zaprzestać udzielania wsparcia lub dostępu do Gry.

7. Rozwiązanie umowy

Niniejsza Umowa licencyjna jest wiążąca do momentu jej rozwiązania. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę licencyjną w każdej chwili poprzez (i) trwałe zniszczenie wszystkich kopii Gry znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą Użytkownika, (ii) usunięcie Oprogramowania ze swojego dysku twardego. Digital Extremes może rozwiązać niniejszą Umowę w każdej chwili, z dowolnego powodu lub bez powodu. Z chwilą rozwiązania Umowy z dowolnego powodu, wszystkie licencje udzielone Użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową niezwłocznie wygasają, a Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego i trwałego zniszczenia wszelkich kopii Gry, które znajdują się w posiadaniu i pod kontrolą Użytkownika oraz usunięcia Oprogramowania ze swojego dysku twardego.

8. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

W ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, ZARÓWNO GRA, JAK I WSZELKIE INFORMACJE, TREŚCI I USŁUGI STANOWIĄCE JEJ CZĘŚĆ SĄ UDOSTĘPNIANE UŻYTKOWNIKOWI W STANIE „TAKIM JAKI JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH. DIGITAL EXTREMES WYRAŹNIE WYŁĄCZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, W TYM GWARANCJĘ Z TYTUŁU PRAWNEGO LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAWA ORAZ WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, INNE NIŻ GWARANCJE, KTÓRYCH WYŁĄCZENIE, OGRANICZENIE LUB MODYFIKACJE NIE SĄ MOŻLIWE NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEJ UMOWY. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z GRY.

DIGITAL EXTREMES, DOSTAWCY DIGITAL EXTREMES, ANI ŻADNE OSOBY CZY PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W POWSTANIE, PRODUKCJĘ LUB DYSTRYBUCJĘ TREŚCI LUB USŁUG STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ GRY, ANI ŻADEN Z ICH DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI, ŻE GRA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZAWARYJNIE LUB ŻE BĘDZIE POZBAWIONA BŁĘDÓW; NIE GWARANTUJĄ RÓWNIEŻ ŻADNYCH REZULTATÓW JAKIE MOŻNA OSIĄGNĄĆ ZA POŚREDNICTWEM GRY, ANI NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, USŁUG BĄDŹ TOWARÓW DOSTARCZANYCH Z GRĄ LUB ZA POMOCĄ GRY, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH FUNKCJI DIGITAL EXTREMES SŁUŻĄCYCH DO KOMUNIKACJI.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

DIGITAL EXTREMES NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z GRY LUB KORZYSTANIA Z NIEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, PRZESTÓJ W PRACY, AWARIĘ LUB NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE KOMPUTERA, BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z INNYCH STRAT LUB SZKÓD. PONADTO, DIGITAL EXTREMES NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNE ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE POSTACI GRACZA, TOWARÓW LUB WALUTY WIRTUALNEJ, KONT, STATYSTYK LUB POZYCJI UŻYTKOWNIKA W RANKINGU LUB INFORMACJI PROFILOWYCH PRZECHOWYWANYCH W GRZE I/LUB USŁUDZE. DIGITAL EXTREMES NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZERWY W DZIAŁANIU USŁUGI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKŁÓCENIA ZE STRONY DOSTAWCY USŁUGI INTERNETOWEJ (ISP), USZKODZENIA OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU LUB INNE ZDARZENIA, KTÓRYCH WYNIKIEM MOŻE BYĆ UTRATA DANYCH LUB ZAKŁÓCENIE DZIAŁANIA USŁUGI. W ŻADNYM WYPADKU DIGITAL EXTREMES NIE JEST ODPOWIEDZIALNE WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE.

Ponieważ niektóre kraje lub systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za straty wynikowe lub przypadkowe, w takich krajach lub jurysdykcjach odpowiedzialność Digital Extremes będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

10. Zadośćuczynienie

Użytkownik niniejszym akceptuje, że nieprzestrzeganie niniejszej Umowy może stać się przyczyną nieodwracalnej szkody dla Digital Extremes. W zawiązku z tym Użytkownik akceptuje, że w celu rekompensaty za naruszenie niniejszej Umowy Digital Extremes może ubiegać się o sądowy nakaz wykonania zobowiązania lub inne zabezpieczenie roszczeń, bez konieczności wniesienia kaucji, innego zabezpieczenia oraz wykazania szkody stanowiące uzupełnienie wszelkich innych środków prawnych, jakie mogą przysługiwać Digital Extremes na mocy obowiązującego prawa. W przypadku gdy którakolwiek ze stron podejmie jakiekolwiek działania sądowe w związku z niniejszą Umową, strona, która wygra postępowanie będzie uprawniona do żądania zwrotu od drugiej strony wszelkich kosztów, kosztów obsługi prawnej oraz innych wydatków poniesionych przez stronę zwycięską na skutek prowadzenia wspomnianych działań lub postępowania.

11. Prawo właściwe, rozwiązywanie sporów

a. Negocjacje – w celu szybszego dojścia do porozumienia i zmniejszenia kosztów wszelkich sporów i roszczeń związanych z niniejszą Umową licencyjną („Spór”), Użytkownik i Digital Extremes zobowiązują się do podjęcia w pierwszej kolejności nieformalnych negocjacji w celu rozwiązania Sporu, które to negocjacje będą trwały przynajmniej 30 dni (za wyjątkiem Sporów wymienionych poniżej) przed wszczęciem postępowania arbitrażowego lub sądowego. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się od pisemnego powiadomienia jednej strony przez drugą stronę. Digital Extremes wyśle powiadomienie na adres e-mail powiązany z Kontem użytkownika Warframe. Użytkownik prześle powiadomienie do Digital Extremes Ltd. w formie Zgłoszenia za pośrednictwem strony Działu wsparcia: http://support.warframe.com lub pocztą na adres: 250 York Street, Ste 100, London, Ontario, N6A 5P2, Kanada.

b. Wiążący arbitraż – jeśli Użytkownik i Digital Extremes nie są w stanie rozstrzygnąć sporu na drodze nieformalnych negocjacji, Użytkownik lub DE może zdecydować się na ostateczne rozwiązanie Sporu (za wyjątkiem Sporów wyraźnie wymienionych poniżej) w drodze wiążącego arbitrażu. Wybór arbitrażu przez jedną ze stron będzie ostateczny i wiążący dla strony przeciwnej. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE W PRZYPADKU BRAKU TEGO ZAPISU PRZYSŁUGIWAŁOBY MU PRAWO DO WYSTĄPIENIA DO SĄDU I ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. Postępowanie arbitrażowe będzie rozpoczęte i prowadzone zgodnie z właściwością sądów kanadyjskich. Arbitraż może być prowadzony osobiście, przez składanie dokumentów, telefonicznie bądź przez Internet. Arbiter wyda swoją decyzję na piśmie, ale nie ma obowiązku przedstawienia uzasadnienia decyzji, chyba że jedna ze stron wyraźnie tego zażąda. Arbiter musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w przeciwnym razie wszelkie jego orzeczenia mogą zostać zaskarżone. Użytkownik i DE mogą wszcząć postępowanie sądowe w celu uzyskania nakazu arbitrażu, zawieszenia toczącego się postępowania arbitrażowego lub zatwierdzenia, zmodyfikowania, unieważnienia lub wydania wyroku zasądzającego odszkodowanie przyznane w kwestii decyzji przez arbitra, chyba że niniejsza Umowa licencyjna stanowi inaczej.

c. Ograniczenia – Użytkownik i Digital Extremes zgadzają się, aby arbitraż ograniczał się do Sporu pomiędzy DE i Użytkownikiem. W pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo (1) żadne postępowanie arbitrażowe nie może być połączone z innym postępowaniem arbitrażowym, (2) żadne prawo ani instytucja nie zezwala na rozstrzyganie Sporów w drodze postępowania zbiorowego lub postępowania, którego procedury są właściwe dla pozwów zbiorowych, oraz (3) żadne prawo ani instytucja nie zezwala na wnoszenie o rozstrzygnięcie na mocy domniemanego upoważnienia ogółu lub innych osób.

d. Wyjątki dotyczące nieformalnych negocjacji i arbitrażu – Użytkownik oraz Digital Extremes zgadzają się, iż powyższe postanowienia dotyczące nieformalnych negocjacji i wiążącego arbitrażu nie obejmują następujących rodzajów sporów: (1) wszelkie Spory związane z wykonywaniem lub ochroną wszelkich praw własności intelektualnej DE lub Użytkownika, lub też dotyczące ważności takich praw, (2) wszelkie Spory związane lub wynikające z podejrzenia o kradzież, piractwo, naruszenie prywatności lub bezprawnego użycia, bądź Spory z nich wynikające, oraz (3) wszelkie roszczenia o zadośćuczynienie.

12. Postanowienia pozostałe

Niniejsza Umowa licencyjna stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem i Digital Extremes w zakresie jej przedmiotu i zastępuje ona wszelkie wcześniejsze lub obecne umowy pomiędzy Użytkownikiem i Digital Extremes, z zastrzeżeniem, że niniejsza Umowa licencyjna nie wyłącza stosowania i nie zastępuje Warunków użytkowania lub Polityki prywatności. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy licencyjnej i Warunkami użytkowania, postanowienia zawarte w Warunkach użytkowania mają pierwszeństwo. Gra jest obsługiwana przez Digital Extremes na terenie Kanady. Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do Gry spoza terytorium Kanady robią to z własnej inicjatywy oraz odpowiadają za przestrzeganie przepisów obowiązujących na danym terytorium. Brak egzekwowania przez Digital Extremes któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej w żadnym wypadku nie stanowi zrzeczenia się prawa do jego egzekwowania, obecnie lub w przyszłości. Wyraźne zrzeczenie się przez Digital Extremes jakichkolwiek warunków, wymogów lub dochodzenia postanowień niniejszej Umowy licencyjnej nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek obowiązku przestrzegania tych przepisów, warunków lub wymogów w przyszłości. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy licencyjnej zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie odpowiednio zmienione w taki sposób, aby było wykonalne w maksymalnie dopuszczalnym zakresie i aby odzwierciedlało intencje stron. Pozostała część niniejszej Umowy licencyjnej pozostanie w mocy. W przypadku gdy takie postanowienie nie może być zmienione, zostanie ono odłączone od pozostałych warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Postanowienia punktów 2, 3, 4 i 8 do 12 obowiązują nawet po rozwiązaniu niniejszej Umowy licencyjnej. Wszelkie pytania dotyczące niniejszych warunków lub w innych sprawach prosimy kierować do Digital Extremes za pomocą strony: http://www.digitalextremes.com/contact.

Dla Użytkowników PlayStation™Network w Europie:

Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) i podlega Warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci PlayStation™Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation™Store. Prawa użytkowania należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO I ZGADZA SIĘ, ŻE KLIKAJĄC PRZYCISK „ZGADZAM SIĘ” I/LUB INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE I GRAJĄC W GRĘ WYRAŻA SWOJĄ ZGODĘ NA ZWIĄZANIE WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.