Zephyr & Chroma Prime Vault: Hotfix 31.5.10 + 31.5.10.1

XBOX Zephyr & Chroma Prime Vault: Hotfix #7

PSN Zephyr & Chroma Prime Vault: Hotfix #7

NSW Zephyr & Chroma Prime Vault: Hotfix #7

Warframeバージョン